مشاوره پروژه‌ای

مشاوره بر اساس پروژه

مشاوره های پروژه محور دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به مشاوره های کلینیکی و پنل خبرگان می باشد. در این روش شناخت و تعریف مساله سازمان، تشکیل تیم داخلی، تشکیل تیم خبرگان مشاوره، جلسات هماهنگی، ورود به سازمان جهت حل مساله، پیاده سازی مدل ها و استانداردها وگرفتن نتایج مطلوب با اولویت برنامه ریزی و اجرا می گردد. موارد ذیل برای توضیح بیشتر ارایه می گردد.