اخذ مجوز دانش بنیان

شرکت کسب وکار اقیانوس آبی با بهره مندی از شبکه مشاوران و اساتید حرفه ای با هدف ارایه خدمات تخصصی کسب وکار در اول مهرماه سال 1393 تأسیس گردید. شرکت کسب وکار اقیانوس آبی یکی از کارگزاران حقوقی شبکه فناوری و نوآوری ایران (https://b2n.ir/784486) و همچنین کارگزار پارک فناوری پردیس در ارایه خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی کسب وکار می باشد.
مشاوره اخذ دانش بنیانی
شرکت اقیانوس آبی با توجه به گام های ذیل شرکتها را جهت اخذ مجوز دانش بنیانی توانمند می سازد.
گام اول: ارایه اطلاعات اولیه از شرکت های متقاضی (با تکمیل فرم اطلاعات اولیه)
• عنوان دانش بنیانی فقط به شرکت تعلق می گیرد
• بررسی اولیه و مشاوره رایگان به صورت غیرحضوری
در این مرحله، فرم پر شده توسط کارشناسان اقیانوس آبی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان اولیه جهت اقدام به دانش بنیانی، با شرکت تماس گرفته می شود. در صورت درخواست متقاضی به مشاوره حضوری، مبلغ پنج میلیون ريال از متقاضی اخذ می گردد.
گام دوم: امکان سنجی اولیه
بازدید از محل متقاضی، رؤیت محصول یا خدمت تولیدی جهت امکان سنجی دانش بنیانی
در این مرحله جهت امکان سنجی اولیه برای پذیرفته شدگان مرحله قبل، امکان سنجی اولیه توسط کارشناسان شرکت صورت می گردد. مبلغ این فاز پانزده میلیون ريال می باشد، هزینه بازدید در شهرهای غیر از مناطق 22گانه شهر تهران به عهده متقاضی است.
گام سوم: انعقاد قرارداد همکاری
در این مرحله فیمابین متقاضی و اقیانوس آبی، قرارداد مشاوره دانش بنیانی منعقد می گردد. در قرارداد مذکور مطابق با پیشرفت پروژه، مبالغ دریافت می شود. فرایند دانش بنیانی بین 3 تا 6 ماه (پس از تکمیل اطلاعات متقاضی نزد مشاور) بطول انجامیده و هزینه مشاوره دانش بنیانی بین 100 الی 300 میلیون ريال متغیر است.
اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند